2007 Sendai Hi-land Raceway
仙台ハイランドレースウェイ 4月21,22日